Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Μεταφορά Εξοπλισμού Ορυχείων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την απεγκατάσταση, αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση εξοπλισμού ορυχείων όπως σταθμών επιστροφής (τερματικών) ταινιοδρόμων, σταθμών κίνησης (κεφαλής) ταινιοδρόμων έως και B = 2400 mm, ταινιογεφυρών και λοιπού εξοπλισμού. Επίσης αναλαμβάνουμε μεταφορές μεγάλου όγκου και βάρους βιομηχανικού εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα είναι η πρόσφατη μεταφορά ενός εκσκαφέα KRUPP C-700 από το ορυχείο Αμυνταίου στον ΑΗΣ Μελίτης.